Privatlivspolitik

1. Formål med politik
Formålet med denne privatlivspolitik er at gøre dig opmærksom på, hvordan Unni Estates ApS (”vi”, ”os”) behandler personoplysninger. Med denne politik ønsker vi at gøre dig bevidst om, hvilke oplysninger der indsamles og behandles, og så vidt muligt hvor længe de opbevares. Pri-vatlivspolitikken omhandler behandling af personoplysninger hos Unni Estates ApS, når du ind-går aftaler, interagerer eller på anden måde udveksler personoplysninger med os.
2. Beskrivelse af behandlingerne
Unni Estates ApS behandler dine oplysninger til et eller flere specifikke formål og i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne. Vi behandler bl.a. dine oplysninger, hvis du er kunde hos os eller hvis du lejer et lejemål, hvor vi står for fremvisning og udarbejdelse af lejeaftalen. Oplysningerne vil som alt overvejende udgangspunkt komme direkte fra dig, og vi behandler alene dine oplysninger, så længe det er nødvendigt af hensyn til det formål, hvortil de blev indsamlet.
Nedenfor kan du læse mere om de typer af behandlinger, vi foretager.
2.1. Kontaktformularer på hjemmesiden
Hvis du gør brug af en kontaktformular på vores hjemmeside, f.eks. bestilling af fremvisning eller ejendomsvurdering, behandler vi dine kontaktoplysninger, herunder navn, e-mail, adresse og telefonnummer. Vi behandler første og fremmest disse oplysninger af hensyn til vores fælles interesse i, at din anmodning besvares (GDPR art. 6(1)(f)).
Hvis ikke du indgår i et kundeforhold med os (se pkt. 2.2.) sletter vi dine oplysninger senest 1,5 år efter sidste kontakt med dig.
2.2. Formidling af ejendomme
I forbindelse med køb og salg af ejendomme samt vores vurderingsforretning behandler vi oplysninger om dig som kunde for at kunne indgå og opfylde en aftale med dig (GDPR art. 6(1)(b)). Disse oplysninger omfatter kontaktoplysninger som navn, e-mail, adresse og telefonnummer samt hvis nødvendigt oplysninger om cpr-nummer og økonomiske forhold.
Vi kan som led i aftalen have behov for at videregive dine oplysninger, herunder til aftalens modpart, eventuelle rådgivere, banker, samarbejdspartnere (fotografering og opmåling) og boligsiden.dk.
Unni Estates ApS har desuden en retlig forpligtelse efter hvidvaskloven til at indhente og opbevare dit billede-ID i form af pas/kørekort og sundhedskort (GDPR art. 6(1)(c)).
Vi sletter oplysningerne løbende og senest 10 år efter, vi har afsluttet kundeforholdet.
2.3. Udlejning
Unni Estates ApS bistår udlejere med præsentation og fremvisning af lejemål samt indgåelse af lejeaftale med lejere. I den forbindelse behandler vi oplysninger om dig som lejer for at kunne indgå en lejeaftale med dig (GDPR art. 6(1)(b)). Disse oplysninger omfatter kontaktoplysninger som navn, e-mail, adresse og telefonnummer.
Den indgåede lejeaftale vil blive videregivet til udlejer, hvorefter vi sletter oplysningerne hos os inden for 6 måneder.
2.4.Jobansøgere
Hvis du søger et job hos Unni Estates ApS, behandler vi dine personoplysninger med henblik på at vurdere, om du er kvalificeret til en eksisterende eller fremtidig stilling hos os. Vi behandler de oplysninger, du giver os, herunder navn, kontaktoplysninger, fødselsdato, arbejds- og uddannelsesmæssige forhold og referencer.
Vi behandler dine oplysninger for at kunne indgå en aftale med dig om ansættelse (GDPR art. 6(1)(b)) og i de tilfælde, hvor vi vurderer, at vores interesser i at behandle dine personoplysninger overstiger dine interesser i, at de ikke behandles (GDPR art. 6(1)(f)), f.eks. oplysninger offentliggjort af dig.
Hvis vi ønsker at opbevare dine oplysninger udover rekrutteringsperioden, indhenter vi dit samtykke, medmindre vi har en anden anledning til at opbevare dine oplysninger, f.eks. med henblik på at kunne forsvare os mod et eventuelt krav, du måtte gøre gældende.
2.5. Leverandører og samarbejdspartnere
Når vi indgår aftaler med leverandører og samarbejdspartnere, behandler vi oplysninger om disses kontaktpersoner. Det omfatter oplysninger om navn, stillingsbetegnelse, telefonnummer, e-mail og om nødvendigt betalingsoplysninger.
Oplysningerne behandles enten, fordi det er nødvendigt at hensyn til opfyldelse af aftalen med den pågældende leverandør eller samarbejdspartner (GDPR art. 6(1)(b)), eller fordi vi som led i aftalen har en legitim interesse i at behandle den pågældendes kontaktoplysninger (GDPR art. 6(1)(f)).
Vi opbevarer relevante kontaktoplysninger igennem vores samarbejde. Skriftlige korrespondancer slettes løbende, og oplysninger som er nødvendige til at opfylde vores forpligtelser efter bogføringsloven opbevares i 5 år.
3. Meddelelse om lovpligtig eller påkrævet behandling
I de tilfælde, hvor vi behandler dine personoplysninger på baggrund af en retlig forpligtelse eller et krav i henhold til kontrakt eller et krav, der skal være opfyldt for at indgå en kontrakt, er du forpligtet til at give os visse oplysninger for, at vi kan overholde lovgivningen, opfylde aftalen samt fakturere dig for vores ydelser mv. Hvis du ikke ønsker at give os de oplysninger, som vi skal bruge for at overholde vores forpligtelser, kan konsekvensen være, at vi ikke har mulighed for at indgå eller opfylde en aftale med dig.
4. Andre modtagere af personoplysninger
4.1. Unni Estates ApS behandler dine personoplysninger med fortrolighed, og vi videregiver som udgangspunkt ikke oplysningerne til tredjeparter. Vi kan dog – foruden de tilfælde der er nævnt ovenfor i afsnit 2 – videregive dine personoplysninger, hvis du har givet dit samtykke, eller vi har en berettiget interesse i videregivelsen, eller når vi er forpligtet hertil i henhold til lovgivning.
4.2. Vi kan overlade personoplysninger til vores systemleverandører, der behandler personoplysninger på vores vegne og efter vores specifikke instruks.
4.3. I vores daglige sagsbehandling, herunder korrespondancer på mail, anvender vi Microsoft som databehandler. Det betyder i praksis, at der sker en opbevaring af personoplysninger uden for EU. Dette er sikret ved et lovligt overførselsgrundlag.
5. Dine rettigheder
5.1. Når vi indsamler oplysninger om dig, har du en række grundlæggende rettigheder efter persondatareglerne, som du kan gøre brug af. Dine rettigheder omfatter retten til at anmode om indsigt i og berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger, begrænsning af og indsigelse mod vores behandling, samt retten til at modtage dine oplysninger i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
5.2. Hvis du har givet dit samtykke til vores behandling af dine oplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dette samtykke.
5.3. Ovenfor nævnte rettigheder kan være tilknyttet betingelser og begrænsninger. Hvorvidt du som registreret kan anmode om f.eks. at få dine personoplysninger slettet, vil i alle tilfælde afhænge af en konkret vurdering.
5.4. Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du indgive en klage til Datatilsynet via deres hjemmeside www.datatilsynet.dk eller ved at ringe på tlf. 33 19 32 00.
6. Vores kontaktoplysninger
6.1. Den virksomhed, som er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger, er:
Unni Estates ApS
CVR.nr: 39 69 60 10
Margrethevej 16B, 5800 Nyborg
E-mail: info@unniestates.dk
Tlf.:70 50 52 50
Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os på info@unniestates.dk eller på telefon 70 50 52 50.
7. Ændringer
7.1. Vi forbeholder os retten til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. I tilfælde af væsentlige ændringer retter vi henvendelse til dig i form af e-mail eller synlig meddelelse på vores website.
7.2. Denne privatlivspolitik er senest ændret den 13.10.2020.